Fabrieksgarantie:

De fabrikant, garandeert de eindgebruiker (de koper) dat dit product vrij is van productie- en materiaalfouten voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum via deze Webshop. Deze garantie geldt uitsluitend voor de originele koper, en alleen indien het product werd aangeschaft via deze officiële Webshop.

Indien de fabrikant tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gebracht van een gebrek, zal de fabrikant naar eigen goeddunken het product vervangen of repareren en aan u terugbezorgen. Als de fabrikant het product vervangt, heeft u recht op een vervangproduct waarvan de functionaliteiten minstens gelijk zijn aan deze van het vervangen product. Bij vervanging van het product, wordt het vervangen product eigendom van Phonak en wordt het nieuwe product uw eigendom.

Reparatie of vervanging zijn uw uitsluitende rechtsmiddelen bij melding van een gebrek tijdens de garantieperiode. De fabrikant is meer bepaald niet aansprakelijk voor of gehouden tot het betalen van schadevergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot speciale, incidentele of gevolgschade , zelfs indien de fabrikant op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Indien uw product een defect vertoont binnen de garantieperiode, kunt u beroep doen op deze garantie door het voorleggen van het defecte product en een geldig aankoopbewijs van een van door de fabrikant geautoriseerde Webshop.   

Indien u het product via deze Webshop besteld hebt, kunt u het retourneren naar het adres vermeld op uw factuur. U dient steeds een kopie van het aankoopbewijs bij het product te voegen. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de behuizing van de oortelefoons en alle interne componenten. De oorstukjes, het reinigingshulpstuk, de audiofilters (incl. het doosje met audiofilters en het vervangingshulpstuk), de snoergeleiders, de opbergdoos en de adapters voor mobiele telefoons vallen niet onder deze garantie.

Deze garantie geldt uitsluitend indien het product op de juiste wijze werd gehanteerd, aan normaal gebruik werd blootgesteld, en alleen voor het beoogde doel werd gebruikt. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage, schade ten gevolge van overmacht, of door oneigenlijk gebruik. Bovendien is deze garantie niet van toepassing ingeval het product of de afzonderlijke componenten gerepareerd of aangepast werden door een andere persoon dan Phonak.

Deze fabrieksgarantie van de fabrikant laat de wettelijke garantierechten die de consument heeft jegens zijn verkoper krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen onverlet.